Ruokakeskon markkinoinnin suunnittelujärjestelmän MARSUn käyttöehdot

1. Sopimuksen kohde ja osapuolet

1.1. Tällä sopimuksella (jäljempänä "Käyttöehdot") Asiakas ja Ruokakesko Oy sopivat Ruokakesko -konserniin kuuluvien yhtiöiden tuottaman verkkopalveluna toteutetun aineistopalvelun rekisteröitymistä edellyttävän osuuden käytöstä.

Tässä sopimuksessa Ruokakesko -konsernin aineistopalvelun rekisteröitymistä edellyttävistä palveluista käytetään nimitystä "Palvelut", Palveluita käyttävästä henkilöstä käytetään nimitystä "Asiakas" ja Ruokakesko Oy:stä käytetään nimitystä "Ruokakesko". Asiakkaalla on aina oikeus kääntyä Palveluita koskevissa asioissa Ruokakeskon puoleen riippumatta siitä mikä Ruokakesko -konserniin kuuluva yhtiö on kyseisen palvelun tuottanut.

1.2. Palveluiden sisältö määräytyy näiden Käyttöehtojen sekä Ruokakeskon Palveluiden yhteydessä esittämien tietojen mukaisesti.

1.3. Ruokakeskon yhteystiedot: Ruokakesko Oy, käyntiosoite Jokiniementie 31, 01380 Vantaa, postiosoite PL 152, 01301 Vantaa. Yhteisötunnus 1636677-9. Palvelua koskevat tiedustelut sähköpostitse: marsu@kesko.fi.

2. Asiakkaaksi rekisteröityminen ja Palveluiden käyttöönotto

2.1. Palveluiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palveluiden käyttäjäksi ja Käyttöehtojen hyväksymistä. Asiakas käyttää Palveluita rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla.

3. Asiakkaan henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan Ruokakeskon MARSU-palvelun käyttäjärekisteriin. Asiakkaan henkilötietoja käsitellään Käyttöehtojen sekä henkilötietolain ja sen nojalla tehdyn rekisteriselosteen mukaisesti.

3.2. Palveluiden tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet ja näihin liittyvät ohjeet sekä henkilötietolain mukaisen tarkastusoikeuden toteuttaminen on kuvattu Ruokakeskon tietosuojaa ja tietoturvaa koskevissa ohjeissa.

4. Käyttöehtoja tai Palveluita koskevat ilmoitukset ja tiedotteet

4.1. Ruokakeskon palveluita ja Asiakkaan Ruokakeskon kanssa tekemiä sopimuksia koskevaan asiakastiedottamiseen käytetään Asiakkaan yhteystietoja.

5. Asiakkaan vastuu

5.1. Tunnukset
Asiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki Palveluita käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty Asiakkaan tunnuksella tai Asiakkaan toimesta tai toimeksiannosta.

Mikäli Asiakkaan tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, Asiakkaan on vaihdettava tunnuksensa tai ilmoitettava tästä Ruokakeskoon. Tunnusten käsittelyä koskevia lisätietoja on Ruokakeskon tietosuojaa ja tietoturvaa koskevissa ohjeissa.

Ruokakesko voi luovuttaa Asiakkaan tunnukset muille kuin Asiakkaalle ainoastaan Asiakkaan valtuutuksella tai lain nojalla.

5.2. Laitteet
Asiakas vastaa itse Palveluiden käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta. Asiakas on velvollinen noudattamaan Palveluiden käytössä Ruokakeskon kulloinkin voimassa olevia käyttö-, turvallisuus- ja muita ohjeita. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Ruokakeskon tietosuojaa ja tietoturvaa koskevista ohjeista.

5.3. Tiedot
Asiakkaan on annettava Palveluita varten tarvittavat tiedot. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista. Asiakas vastaa Palveluihin antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Ruokakesko ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan tietoja, jotka Asiakas antaa Palveluiden yhteydessä.

5.4. Aineisto
Ruokakesko tallentaa Palveluun kuvia, esitteitä ja muuta markkinointimateriaalia erilaisissa käyttäjien tarvitsemissa tiedostomuodoissa. Palvelusta on mahdollista hakea digitaalista originaaliaineistoa. Käyttäjä voi ladata ja hyödyntää hyväksyttyjä aineistoja uudelleen. Lisäksi Palveluun voidaan tallentaa ohjeistuksia materiaalien käytöstä.

Ruokakesko vastaa aineistopalvelussa julkaisemansa aineiston sisällöstä. Asiakas vastaa siitä, ettei hän käytä, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele Palvelusta hakemaansa aineistoa tavalla, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Loukkaaminen voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutunut vahinko ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

5.5. Seuraukset
Mikäli ilmenee, että Asiakkaan Palvelusta hakeman aineiston käsittely on Ruokakeskoa loukkaavaa tai loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai Käyttöehtojen vastaista taikka voi aiheuttaa vahinkoa, Ruokakeskolla on oikeus väärinkäytösten vuoksi purkaa Käyttöehdot ja keskeyttää Palveluiden käyttö kohdan 8 mukaisesti.

6. Ruokakeskon vastuu aineistopalvelusta

6.1. Ruokakeskon vastuu Palveluista on määritelty näissä Käyttöehdoissa ja sen lisäksi Palveluiden yhteydessä.

6.2. Ruokakesko ylläpitää Palveluita niin, että ne ovat pääsääntöisesti käytettävissä 24 h vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Ruokakesko voi tilapäisesti keskeyttää Palvelut mm. toimittajasta johtuvista syistä, kuten muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta.

6.3. Ruokakesko ei vastaa Ruokakeskosta riippumattomista tietoverkkojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Ruokakesko pyrkii ilmoittamaan katkoksista ja häiriöistä MARSU-järjestelmän etusivulla.

7. Sopimusehtojen muuttaminen

7.1. Asiakas on tietoinen siitä, että Ruokakesko kehittää Palveluita jatkuvasti, mistä johtuen käytössä olevien Palveluiden valikoima ja sisältö voivat muuttua. Ruokakeskolla on myös oikeus lopettaa Palveluiden tuottaminen. Ruokakeskolla on tällöin oikeus irtisanoa Käyttöehdot Palveluita tai niiden lopetettua osaa koskevin osin kohtien 8.1. ja 8.3. mukaisesti.

7.2. Ruokakeskolla on oikeus ilmoittaa Käyttöehtojen muutoksesta Palveluiden yhteydessä. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan Ruokakeskon ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksesta.

8. Sopimusten ja Palveluiden voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

8.1. Käyttöehtojen voimassaolo ja irtisanominen
Käyttöehdot tulevat voimaan heti kun Asiakas on hyväksynyt Palveluita koskevat sopimusehdot ja ovat voimassa toistaiseksi. Ruokakesko voi irtisanoa Käyttöehdot 14 päivän irtisanomisajalla. Asiakas voi irtisanoa Käyttöehdot 14 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan ilmoituksen tekemisestä. Asiakas voi irtisanoa Käyttöehdot Palveluiden yhteydessä palautelomaketta käyttämällä.

8.2. Käyttöehtojen purkaminen
Ruokakesko voi purkaa Asiakkaan Käyttöehdot ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas käyttää Palveluita näiden Käyttöehtojen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, antaa Palveluihin vääriä tietoja, tai käyttää tai yrittää käyttää Palveluita niiden toimivuutta tai tietoturvajärjestelyjä vaarantavalla tavalla.

8.3. Palveluiden sulkeminen
Ruokakesko voi sulkea Palvelut kokonaan tai osittain, jos

- on perusteltua syytä epäillä väärinkäyttöä
- on perusteltua syytä epäillä sopimuksen- tai lainvastaista käyttöä
- Palvelut tai niiden osa on tietoturvahyökkäyksen kohteena.

9. Muut ehdot

9.1. Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluihin ja niihin liittyvään Ruokakeskon tarjoamaan aineistoon ovat Ruokakeskolla.

9.2. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

9.3. Ruokakeskolla on oikeus siirtää Asiakkaan sopimukset toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

Rekisteriseloste (pdf)